Jagt, natur & brænde

Rig dyrebestand og gode jagtbiotoper

Holmegaard, Juellinge og Tryggevældes varierende landskab med en blanding af marker, enge, moser, skove og søer giver gode forudsætninger for at skabe ideelle muligheder for vildtet og dermed for jagten.

Jagtarealet har en naturlig rig bestand af eksempelvis fasaner, agerhøns, ænder, harer, råvildt, dåvildt og lejlighedsvis kronvildt. Det skyldes bl.a. de store udyrkede arealer samt de mange biotopforbedrende beplantninger, der efterhånden har skabt en bæredygtig vildtbestand. Endvidere findes der mange rastende vandfugle i og omkring Holmegaard Mose og de tilknyttede åer og vandløb.

Jagtarealet passes i dag ud fra en strategi om løbende at forbedre terrænets bæreevne.

Jagten lejes ud i store arealer, hvor der  er mulighed for at leje en professionel skytte, som forestår pasningen. Det er tillige muligt at leje en dagjagt på godsets arealer.

Udlejning af fiskeri

På godsets område kan man også leje sig ind som lystfisker.

Fiskeriet i Holmegaard Mose er enten udlejet sammen med jagtretten eller forbeholdt forskningsaktiviteter.

Fiskeriet i Susåen er lejet ud til Sportfiskerforeningen Fladså, og der kan tillige købes fisketegn på godskontoret. 

Tryggevælde Å er blandt Sjællands reneste og et af de eneste laksebærende vandløb i Østdanmark. Netop på strækningen gennem Tryggevældes arealer er åen vandrig og hurtigflydende.

Der findes en bestand af:

-Havørreder,
-Bækørreder,
-Aborrer
-Lejlighedsvis laks m.v.

Dette gør den meget populær blandt fluefiskere/lystfiskere.

Natur & udflugter

Holmegaard Gods er kendetegnet ved små skove, søer, levende hegn, omkranset af marker og et smukt landskab, hvor der er et rigt dyre- og planteliv.

Tæt på godset findes Danmarks tredjestørste mose, Holmegaard Mose, som er fredet. Hele området er desuden udpeget som EU-beskyttet fuglereservat, EU-habitatsområde samt nationalbiologisk interesseområde og fungerer sideløbende som videnskabeligt forskningsområde for danske forskere, der følger udviklingen i insekt-, dyre- og plantelivet.

Holmegaard har i 2011 modtaget WWF’s Baltic Sea Farmer Award, som er en miljøpris, der hædrer innovativ, miljørigtig og bæredygtig landbrugsdrift. endvidere er Holmegaard den 27. september 2016 blevet udnævnt til EU Wildlife Estate.

Ved ønske om afholdelse af udflugter i Holmegaard Mose, besøg i parken på Holmegaard og aktiviteter uden for Naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser skal der sendes en skriftlig ansøgning til godskontoret.

Ansøgningen skal indeholde:

-Beskrivelse af aktiviteterne
-Afmærkning på kort af rute/areal, man ønsker at anvende
-Antal deltagere
-Dato og tidspunkt
-Navn og adresse på den ansvarlige turleder

Holmegaard Gods forbeholder sig ret til at fakturere for kommercielt lignende aktiviteter, organiseret færdsel i grupper og lignende.

Skovdrift

Holmegaard skovdistrikt består af 190 ha. traditionel skovdrift i Fensmark skov og skovene nordøst for Holmegaard Gods.

Brænde og sankekort

Hos Holmegaard Gods kan du både købe brænde og sankekort.

Vi sælger birk, bøg, eg, ask, ær og nåletræ. Brændet sælges i 3 meters længde og der kan indgås aftale om selvskovning.

Kontakt
Driftsleder
Thomas Larsen
Tlf.: 40 50 61 09